Právní základ

V současnosti je úřední deska definovaná § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích. Od 1. 1. 2006 se tento paragraf zrušuje na základě zákona č. 501/2004 Sb. část 1, čl. I, odst. 1 a nahrazuje se § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska", doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu. Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

Správní řád v § 25 odst. 2 (Doručování veřejnou vyhláškou) přímo stanovuje povinnost zveřejnit písemnost nebo oznámení také způsobem umožňující dálkový přístup. Pouze po splnění této povinnosti lze písemnost považovat za doručenou po patnácti dnech od vyvěšení. Znamená to tedy, že úřad nově nese riziko nedoručení písemnosti se všemi důsledky.

Zveřejňování obsahu úřední desky na internetu nabývá od 1. 1. 2006 na důležitosti. Ačkoli je riziko neplatnosti úkonu výslovně uvedeno pouze v případě doručování veřejnou vyhláškou, může podobná situace nastat i u dalších zveřejňovaných dokumentů (např. obecně závazné vyhlášky dle zákona o obcích). Případný spor o platnost či neplatnost vyhlášky by v takovém případě řešil pravděpodobně soud a jeho rozhodnutí nelze předjímat.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že

  • obec je povinna zřídit jednu jedinou úřední desku, přístupnou nepřetržitě
  • obec je povinna zveřejnit obsah úřední desky na internetu, přičemž vyvěšení a svěšení dokumentu na Internetu by mělo být provedeno bezodkladně po provedení na papírové úřední desce
  • v případě doručení veřejnou vyhláškou dle Správního řádu znamená nedodržení povinnosti zveřejnit písemnost na internetu nedoručení písemnosti
  • u dalších dokumentů, které mají být zveřejněny na úřední desce, je v případě nezveřejnění na internetu značné riziko soudního sporu o platnost dokumentu

Abychom obcím a městům usnadnili realizaci změn vyžadovaných novým Správním řádem, připravili jsme modul Úřední deska, který řeší evidenci dokumentů na úřední desce a je možné ho rozšířit i o službu vyvěšování na internetu.

Copyright © 2024 Triada, spol. s r. o., webmaster@imunis.cz