Všeobecné podmínky pro účastníky akcí společnosti Triada, spol. s r. o.

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto podmínky upravují právní vztahy mezi pořadatelem, objednateli a účastníky akce.
  2. Pořadatelem je TRIADA, spol. s r. o. se sídlem v Praze 9, U Svobodárny 1110/12, IČ: 70837457, číslo účtu: 4748315369/0800, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 5091.
  3. Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, která pro sebe nebo pro jiné fyzické osoby objednává u pořadatele účast na akci nebo zpřístupnění záznamu.
  4. Účastníkem je fyzická osoba přímo se účastnící prezenční nebo online akce
 2. Platnost a účinnost všeobecných podmínek
  1. Tyto všeobecné podmínky jsou platné pro veškeré prezenční i online konference, semináře, kurzy, webináře, školení a jiné aktivity pořadatele (dále jako „akce“), nejsou-li pro takové akce vydány konkrétní speciální podmínky.
  2. Všeobecné podmínky jsou účinné k datu vydání a účastníkovi i objednateli jsou vhodným způsobem oznámeny před uskutečněním akceptace z jejich strany.
  3. Objednatel vyjadřuje svůj souhlas s těmito podmínkami odesláním přihlášky na akci pořadateli.
  4. Účastník souhlasí s těmito podmínkami vstupem na akci nebo přihlášením se či přistoupením k online akci.
 3. Registrace na akci
  1. Registrace účasti a všechna z toho vyplývající oprávnění se řídí ceníkem platným pro konání akce zveřejněným na webových stránkách pořadatele. Zveřejněný ceník je nezávaznou neadresnou nabídkou ze strany pořadatele.
  2. Registrace je provedena prostřednictvím portálu pořadatele, nebo zasláním závazné objednávky emailem. Přijetí elektronické registrace je potvrzeno na kontaktní emailovou adresu uvedenou při registraci a veškerá další písemná komunikace s objednatelem i návštěvníkem je vedena na tuto adresu.
  3. Pořadatel nenese odpovědnost za technické zajištění komunikace a řádné doručení emailu na straně objednatele nebo u třetích stran. Zajištění doručitelnosti kontaktního emailu je odpovědností objednatele, který je také povinen uvést funkční kontaktní emailovou adresu.
  4. Pořadatel má právo registraci odmítnout, a to i bez udání důvodu. O tom je povinen bez zbytečného odkladu zpravit objednatele.
 4. Pořizování záznamů a ochrana osobních údajů
  1. Pořadatel informuje, že v průběhu akce jsou pořizovány audio i video záznamy akce a dále jsou pořizovány fotografie z celého průběhu akce v souladu s ustanoveními § 88 a § 89 zák. č. 89/2012 Sb.
  2. Účelem pořizování záznamů je výkon práv a oprávněných zájmů pořadatele ve formě dokumentace průběhu akce, předkládání informací o akci partnerům akce a propagace akce, a informování o akci prostřednictvím zpravodajství.
  3. Účastník svou účastí na akci bere na vědomí, že jeho podoba může být obsažena na fotodokumentaci či záznamu a souhlasí s tím.
  4. Pořadatel se zavazuje vyvarovat se použití snímků, které mohou být považovány vůči zobrazeným osobám za urážlivé či nevhodné.
  5. Veškerá dokumentace dle tohoto článku je pořizována a zpracovávána v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů pořadatele.
  6. Ochrana osobních údajů zpracovávaných pořadatelem akce se řídí Zásadami zpracování osobních údajů.
 5. Specifické podmínky pro online akce
  1. Platební a storno podmínky
   1. Úhrada účastnického poplatku musí být provedena před akcí na účet označený pořadatelem. Platební podmínky jsou obsaženy v ceníku akce.
   2. Daňový doklad bude zaslán po úhradě účastnického poplatku na adresu objednatele.
   3. Odkaz na připojení bude zaslán pouze v případě uhrazeného poplatku.
   4. Pro stornování již provedené objednávky účasti platí následující storno podmínky:
    1. odvolat účast lze nejpozději 3 dny před konáním akce
    2. při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací
    3. termínem storna se rozumí den, kdy bylo stornování objednávky pořadateli doručeno.
   5. Storno objednávky účasti musí být doručeno pořadateli na kontaktní adresu registrace@triada.cz nebo písemně na adresu pořadatele. Doručení tohoto sdělení musí být vždy potvrzeno písemně pořadatelem akce.
   6. V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo příjem objednávek registrací přerušit nebo zcela zastavit.
   7. Pořadatel si vyhrazuje právo neuskutečnit plánovanou akci, pokud se ani 5 pracovních dnů před plánovanou akcí závazně nepřihlásí dostatečný počet účastníků. V tomto případě bude již přihlášeným účastníkům nabídnut nový termín.
   8. Při přerušení nebo ukončení akce po jejím začátku z důvodů nezpůsobených pořadatelem nárok na vrácení ceny zaniká.
   9. Pořadatel nevrací nevyužitý registrační poplatek.
   10. Pořadatel si vyhrazuje právo zcela nebo zčásti stornovat objednávku účasti odporující těmto podmínkám nebo nabízeným kategoriím účastnického poplatku, či neumožnit připojení osobám porušujícím podmínky pro využití zvýhodněného účastnického poplatku.
  2. Účast na akci
   1. Odkaz na připojení bude pořadatelem zaslán na kontaktní emailovou adresu nejpozději jeden den před konáním akce a následně bude zasláno další připomenutí 30 minut před plánovaným začátkem přenosu.
   2. Odkaz na připojení slouží ke sledování jednou osobou s uhrazeným účastnickým poplatkem.
   3. Odkaz na připojení není účastník oprávněn poskytnout jiné osobě. V případě běžícího duplicitního připojení si pořadatel vyhrazuje právo deaktivovat všechna pozdější připojení z téže registrace.
   4. Pořadatel neodpovídá za případné zdravotní dopady či jiné účasti na akci na objednavatele, nemají-li původ v prokazatelném porušení bezpečnostních předpisů ze strany pořadatele
   5. Pořadatel si vyhrazuje právo odpojit z online akce účastníky, kteří hrubý způsobem narušují průběh a účel akce, případně vystupují hrubým způsobem k osobám přednášejících nebo jiných účastníků akce.
   6. Záznam akce pořízený pořadatelem, stejně jako případné materiály pro účastníky budou zpřístupněny účastníkům pořadatelem v termínu po skončení akce na dobu nejméně sedmi dnů. O takovém zveřejnění budou účastníci pořadatelem informováni na kontaktní email.
  3. Změna termínů a programu
   1. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu termínu akce. Takovou změnu oznámí nejpozději 5 dní před jejím plánovaným nebo skutečným začátkem, podle toho, která událost nastane dříve. Změna bude oznámena na emailovou adresu uvedenou při registraci. Při řádném zrušení nebo přesunutí akce z důvodů ležících na straně pořadatele má objednatel nárok na vrácení již uhrazeného poplatku.
   2. V případě zrušení nebo nekonání akce před jejím začátkem z důvodů neležících na straně pořadatele (např. výpadek el. energie) bude účastníkům nabídnut náhradní termín akce.
   3. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu osoby konkrétního přednášejícího/školitele a dále na dílčí změnu programu akce při zachování jejího zaměření.
 6. Specifické podmínky pro prezenční akce
  1. Platební a storno podmínky
   1. Úhrada účastnického poplatku musí být provedena před akcí na účet označený pořadatelem. Platební podmínky jsou obsaženy v ceníku akce.
   2. Daňový doklad bude zaslán po úhradě účastnického poplatku na adresu objednatele.
   3. V případě, že účastnický poplatek pořadatel neobdrží před akcí, aniž by došlo ke stornování účasti ze strany objednatele, pořadatel vystaví a zašle fakturu na částku v „základní“ ceně, a to i v případě, že se objednatelem delegovaná osoba či osoby akce nezúčastní. Neuhrazení účastnického poplatku není považováno za řádné zrušení registrace.
   4. Pro stornování již provedené objednávky účasti platí následující storno podmínky:
    1. odvolat účast lze nejpozději 7 dní před konáním akce
    2. při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací
    3. termínem storna se rozumí den, kdy bylo stornování objednávky pořadateli doručeno.
   5. Storno objednávky účasti musí být doručeno pořadateli na kontaktní adresu registrace@triada.cz nebo písemně na adresu pořadatele. Doručení tohoto sdělení musí být vždy potvrzeno písemně pořadatelem akce.
   6. V případě naplnění kapacity akce si pořadatel vyhrazuje právo příjem objednávek registrací přerušit nebo zcela zastavit.
   7. Pořadatel si vyhrazuje právo neuskutečnit plánovanou akci, pokud se ani 5 pracovních dnů před plánovanou akcí závazně nepřihlásí dostatečný počet účastníků. V tomto případě bude již přihlášeným účastníkům nabídnut nový termín.
   8. Při přerušení nebo ukončení akce po jejím začátku z důvodů nezpůsobených pořadatelem nárok na vrácení ceny zaniká.
   9. Pořadatel nevrací nevyužitý registrační poplatek.
   10. Pořadatel si vyhrazuje právo zcela nebo zčásti stornovat objednávku účasti odporující těmto podmínkám nebo nabízeným kategoriím účastnického poplatku, či neumožnit vstup osobám porušujícím podmínky pro využití zvýhodněného účastnického poplatku.
  2. Účast na akci
   1. Informace o konání akce bude zasíláno nejpozději 3 pracovní dny před akcí elektronicky, na kontaktní emailovou adresu.
   2. Návštěvníci akce jsou povinni zdržet se po dobu konání akce veškerého protiprávního jednání a počínat si tak, aby jejich jednáním nedocházelo ke škodám na majetku pořadatele nebo třetích osob.
   3. Návštěvníci jsou plně odpovědni za veškerou škodu, kterou svým jednáním pořadateli nebo třetím osobám způsobí.
   4. Návštěvníci jsou povinni nerušit svým chováním přednáškovou část akce, chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům a v případě mimořádných událostí respektovat pokyny personálu pořadatele, provozovatele místa konání akce a příslušníků složek záchranného systému.
   5. V případě závažného narušení akce, opakovaného narušení, porušování právních předpisů nebo úmyslného způsobení škody si pořadatel vyhrazuje právo okamžitě ukončit platnost registrace takového návštěvníka. Takové jednání pořadatele nevylučuje odpovědnost návštěvníka za způsobenou škodu, nemajetkovou újmu nebo jeho odpovědnost podle jiných právních předpisů.
   6. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout důvodné pokyny pořadatele, jím delegovaných osob a pokyny příslušníků bezpečnostních složek vydané v souvislosti s bezpečnostním zajištěním konání akce a v souvislosti s otevírací dobou kongresového centra uvedenou v programu akce. V případě závažného neuposlechnutí takových pokynů si pořadatel vyhrazuje právo okamžitě ukončit platnost vstupenky takové návštěvníka.
   7. Návštěvníci jsou povinni dodržovat veškerá nařízení či jiné právní akty, stejně jako pokyny pořadatele vydané v souvislosti s aktuálním vývojem zdravotní a bezpečnostní situace v ČR.
   8. V případě nedodržení závazných předpisů nebo důvodných pokynů pořadatele dle předchozích článků je návštěvník povinen uhradit pořadateli případnou vzniklou škodu a nemajetkovou újmu, a to bez ohledu na případný jiný postih návštěvníku z jeho jednání vzešlý.
   9. Pořadatel neodpovídá za případné zdravotní dopady účasti na konferenci na objednavatele, nemají-li původ v prokazatelném porušení bezpečnostních předpisů ze strany pořadatele
  3. Změna termínu a programu
   1. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu termínu nebo místa konání akce. Takovou změnu oznámí nejpozději dva týdny před jejím plánovaným nebo skutečným začátkem, podle toho, která událost nastane dříve. Změna bude oznámena na emailovou adresu uvedenou při registraci. Při řádném zrušení nebo přesunutí akce z důvodů ležících na straně pořadatele má objednatel nárok na vrácení již uhrazeného poplatku. Nemá však nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených v souvislosti s registrací nebo účastí na zrušené nebo přesunuté akci.
   2. V případě zrušení nebo nekonání akce před jejím začátkem z důvodů neležících na straně pořadatele nemá návštěvník nárok na vrácení uhrazeného vstupného, může však nevyčerpanou registraci využít na další akce pořadatele.
   3. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu osoby konkrétního přednášejícího/školitele a dále na dílčí změnu programu akce při zachování jejího zaměření.
 7. Specifické podmínky pro záznamy akcí
  1. Platební a storno podmínky
   1. Úhrada poplatku musí být provedena na účet označený pořadatelem. Platební podmínky jsou obsaženy v ceníku akce.
   2. Daňový doklad bude zaslán po úhradě poplatku na adresu objednatele.
   3. Zpřístupnění záznamu bude provedeno až po uhrazení poplatku.
   4. Objednávku lze stornovat pouze před zpřístupněním záznamu, po zpřístupnění záznamu není storno možné.
   5. Storno objednávky musí být doručeno pořadateli na kontaktní adresu registrace@triada.cz. Doručení tohoto sdělení musí být vždy potvrzeno písemně pořadatelem akce.
   6. Pořadatel nevrací poplatek, pokud nebylo zpřístupnění záznamu objednatelem využito.
   7. Pořadatel si vyhrazuje právo zcela nebo zčásti stornovat objednávku odporující těmto podmínkám nebo nabízeným kategoriím poplatku, či neumožnit zpřístupnění osobám porušujícím podmínky pro využití zvýhodněného účastnického poplatku.
  2. Zpřístupnění záznamu
   1. Informace o zpřístupnění záznamu bude pořadatelem zaslána na kontaktní emailovou adresu.
   2. Záznam je zpřístupněn na dobu uvedenou v ceníku akce.
   3. Zpřístupněný záznam není objednatel oprávněn poskytnout jiné osobě.

Tyto všeobecné podmínky byly naposledy změněny a nabývají účinnosti dne 9. 11. 2023.

imud2 imweb2 imeo2 imsmis2 imhelp imrr2